این ۲۰ معنی را از کتاب آیین نامه یاد بگیرید!

4.4/5 - (8 امتیاز)

۲۰ معنی کلمات مختلف از کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی را در این مطلب برای شما آورده ایم. این معانی میتواند برای کسانی که آزمون دارند و درحال مطالعه نمونه سوالات آیین نامه رانندگی هستند نیز مفید باشد. برای خواندن سوالات آیین نامه اصلی بسته طلایی را دانلود کنید.

این ۲۰ معنی را از کتاب آیین نامه یاد بگیرید!

۲۰ معنی کلمات مختلف آیین نامه مخصوص سوالات آیین نامه اصلی

۱- چراغ جانبی جلو (چراغ های کوچک جلو) : عبارت از چراغ هایی است که حضور وسـیله نقلیه و عرض آن را از سمت جلو نشان می دهد.

۲- چراغ جانبی عقب )چراغ های کوچک عقب(: عبـارت از چـراغ هـایی اسـت کـه حضـور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت عقب نشان می دهد.

۳- چراغ جانبی وسایل نقلیه طویل: عبارت از چراغ هایی است کـه در امتـداد طـول وسـایل نقلیه طویل به کار می رود تا رانندگان وسایل نقلیه دیگر قادر به تشخیص طول آن شوند. ایـن چـراغ هـا برای هر دو طرف در نظر گرفته شده و در قسمت عقب قرمز رنگ و در قسمت جلو زرد رنگ می باشـند و در حدود هر 3 متر از طول وسیله نقلیه نصب می شوند.

هرکدوم از این معانی ممکن است در قالب سوالات آیین نامه اصلی در آزمون شما بیاید بنابراین با دقت آنها را بخوانید.

۴- چراغ دنده عقب: عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه به کار می بـرد تـا راه را بـه طرف عقب وسیله نقلیه روشن کرده و به این ترتیب به دیگر اسـتفاده کننـدگان از راه اخطـار نمایـد کـه وسیله نقلیه در حال راندن به عقب بوده و یا می خواهد به عقب براند.

۵- چراغ رانندگی (نور بالا): عبارتست از چراغ هایی که جلوی وسیله نقلیـه را تـا فاصـله دور روشن می کند.

۶- چراغ راهنما: عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه بـه کـار مـی بـرد تـا بـه دیگـر استفاده کنندگان از راه اخطار نماید که راننده قصد تغییر جهت به راست و یا چپ، گردش و یـا توقـف را دارد.

۷- چراغ عبور (نور پایین): عبارتست از چراغ هایی که جلو وسیله نقلیه را در فاصـله نزدیـک روشن می کند و موجب خیره شدن چشم یا ناراحتی رانندگانی کـه از طـرف مقابـل مـی آینـد و دیگـر استفاده کنندگان از راه نخواهد شد.

۸- چراغ مـه: عبارت از چراغی است که در اتومبیل نصب شده و برای بهتر دیدن راه در هنگـام مه و برف و باران سیل آسا و گرد و غبار و مانند آن به کار می رود.

۹- چرخ فلزی: چرخی است که محل تماس آن با سطح زمین فلزی باشد.

۱۰- حریم تقاطع: محدوده ای است در تقاطع راه ها که به منظور سهولت حرکت و ایمنی تـردد اختصاص می یابد.

مفهوم حریم تقاطع یکی مهم ترین مفاهیم است که در نمونه سوالات آیین نامه رانندگی ممکن است دیده شود.

۱۱- حق تقدم عبور: اولویت حق عبور وسیله نقلیه ای نسبت به وسایل نقلیه دیگر یا نسـبت بـه پیادگان و بالعکس.

۱۲- خط ایست: خط کشی عرضی است کـه در ورودی تقـاطع و بـه منظـور تعیـین مـرز توقـف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده بر سطح راه ترسیم می شود.

۱۳- خط تغییر سرعت: نوعی خط عبور که خودروهای ورودی به مسیر اصلی یـا خروجـی از آن می توانند در طول آن، سرعت خود را برای همگرایی و یا واگرایی با جریـان ترافیـک افـزایش یـا کـاهش دهند.

۱۴- خط عبور: بخشی از سواره رو است که در طول مسیر، بـه عبـور یـک سـتون وسـیله نقلیـه اختصاص یافته و با خط کشی حدود آن مشخص می گردد. یک راه می تواند در هر جهـت یـک یـا چنـد خط عبور داشته که این خط های عبور از سمت راست بـه چـپ از شـماره یـک بـه بـالا شـماره گـذاری می شوند.

۱۵- خط عبور دوچرخه: عبارتست از مسیر ویژه دو چرخه در سـطح معـابر کـه بـا تـابلو، خـط کشی و یا رنگ حدود آن مشخص می گردد.

۱۶- خط کمکی: خط عبوری است که بـه منظـور تغییـر سـرعت، انجـام حرکـات گردشـی و یـا افزایش ظرفیت راه، در کنار خط عبور ایجاد می شود.

۱۷- خط ویژه: مسیری است که به وسیله خط کشی با رنگ متفاوت از خطوط دیگر و یا علایم و یا موانعی از بقیه مسیرها مشخص گردیده و برای عبور و مرور یک یا چند نوع وسیله نقلیه اختصاص دارد.

برای قبولی ۱۰۰ درصد در آزمون آیین نامه اصلی انواع خط های آیین نامه که تصویر آنها در کتاب است را با دقت ببینید.

۱۸- خم ( قوس عمودی): انحراف مسیر مستقیم راه در سطح قائم.

۱۹- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه قابل حرکت در راه ها که نیروی محرکـه آن از موتـور باشـد، بـه استثناء وسایل نقلیه ریل رو و عبارتند از:

الف- سواری: خودرویی است که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن بـا راننـده حـداکثر 6 نفر است.

ب- سواری استیشن )سفری(: نوعی خودرو سواری است که فضای بار بـا فضـای سرنشـین یکسـره باشد و ظرفیت آن با راننده حداقل 7 و حداکثر 9 نفر است.

پ- سواری کار: اتومبیلی است دو دیفرانسیل کمک دار بـا اتـاق جـدا از شاسـی یـا اتـومبیلی کـه ظرفیت آن با راننده بین 10 تا 15 نفر باشد.

ت- اتوبوس: هر نوع وسیله نقلیه موتوری مسافربری که ظرفیت آن بـا راننـده و کمـک راننـده 27 نفر یا بیشتر باشد.

ث- اتوبوس برقی: اتوبوسی که نیروی محرکه آن به وسیله باتری یا نیروی برق تامین می شود.

ج- اتوبوس دو طبقه: وسیله نقلیه موتوری مسـافربری کـه قسـمت حمـل مسـافر آن در دو طبقـه جداگانه روی هم و با یک سازه مشترک بوده و ظرفیت آن با راننده حداقل 27 نفر است.

چ- مینی بوس: خودروی مسافربری است که ظرفیت آن با راننده بین 16 تا 26 نفر می باشد.

ح- تراکتور: نوعی خودرو است که برای کارهای کشـاورزی، صـنعتی و عمرانـی ماننـد شـخم زدن، حفاری، بارگیری و کشیدن دنباله بند و غیره به کار می رود.

۲۰- خیابان: راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از 6 متر باشد.

با خواندن کامل معانی مختلف از کتاب آیین نامه رانندگی و نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی در آزمون آیین نامه اصلی قبول شوید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *