قوانین آیین نامه رانندگی درمورد نصب پلاک های مختلف

5/5 - (1 امتیاز)

در این مطلب قوانین آیین نامه رانندگی درمورد نصب پلاک های مختلف بر روی وسایل نقلیه مختلف را بررسی می کنیم. اگر شما متقاضی گواهینامه هستید و میخواهید نمونه سوالات آیین نامه را بخوانید به شما پیشنهاد می کنیم بسته طلایی سوالات آیین نامه اصلی که با جواب است را بخوانید.

قوانین آیین نامه رانندگی درمورد نصب پلاک های مختلف

قوانین آیین نامه رانندگی درمورد نصب پلاک ها

ماده 11- سازمان ثبت احوال کشور موظف است از طریق شبکه رایانه ای، اطلاعات فوت شدگان را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فوت در اختیار راهنمایی و رانندگی محل قرار دهد.

ماده 12- نصب پلاک بر روی وسیله نقلیه به طریق زیر انجام می گیرد: الف- برای وسایل نقلیه سه چرخ یا بیشتر با وزن خالی بیش از 400 کیلوگرم، یک پلاک در جلـو و پلاک دیگر در عقب آن نصب می شود.

ب- بر روی وسایل نقلیه دو چرخ تنها یک پلاک، آن هم در عقب وسیله نقلیه نصب می گردد.

پ- بر روی یدک ها و نیمه یدک ها یک پلاک در عقب نصب می گردد. ت- پلاک یا پلاک ها باید در محل تعیین شده نصب شوند.

ماده13- به همراه یک زوج پلاک، پـلاک سـوم وسـیله نقلیـه نیـز بـه صـورت برچسـب از سـوی راهنمایی و رانندگی یا اشخاص مورد تایید او صادر و بر روی شیشـه جلـو یـا عقـب وسـیله نقلیـه نصـب می گردد. این برچسب دارای اطلاعات شماره پلاک، تاریخ سپری شدن اعتبـار پـلاک، کـد واحـد شـماره گذاری و شماره شناسایی وسیله نقلیـه ( Vehicle Identification Number – VIN) مـی باشـد.

پـلاک سوم با هر بار تمدید اعتبار پلاک، نقل و انتقال مالکیت و تعویض قطعات اصـلی و رنـگ وسـیله نقلیـه بـا اطلاعات جدید تولید و جایگزین پلاک سوم پیشین خواهد شد. زمـان اجـرای ایـن مـاده را راهنمـایی و رانندگی تعیین می نماید.

ماده 14- در صورت مفقود شدن و یا سرقت پلاک، شماره پلاک یاد شده از فهرسـت پـلاک هـای فعال خارج و در فهرست پلاک های سرقتی و مفقود شده قرار داده خواهد شد. تخصیص پلاک جدیـد بـه مالک وسیله نقلیه پس از سیر مراحل موضوع دستورالعمل ماده (3) این آیین نامه صورت خواهد گرفت. تبصره- برای پلاکی که زایل می شود، بنا به درخواست مالک و با مراجعه به واحد شماره گـذاری بر اساس دستورالعمل یاد شده پلاک جدید صادر می شود.

ماده 15- راهنمایی و رانندگی پس از تخصیص شماره پلاک به مالک وسیله نقلیه و ورود اطلاعات مالک (شماره ملی) و وسیله نقلیه به سامانه، کارت مشخصات و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه را صـادر و بر حسب مورد، به نشانی (کدپستی) مالک ارسال و یا به وی تسلیم می نماید.

ماده 16- هرگاه پلاک، کارت مشخصات یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مفقود و یا از بـین بـرود مالک یا نماینده قانونی وی مکلف است مراتب را حـداکثر ظـرف (48) سـاعت بـه واحـد شـماره گـذاری راهنمایی و رانندگی و یا مراکز مجاز اعلام کند و اقـدام بـه دریافـت پـلاک جدیـد، کـارت مشخصـات یـا شناسنامه مالکیت المثنی نماید.

ماده 17- سازندگان و فروشندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند به منظور عرضه و انتقـال وسـایل نقلیه از محلی به محل دیگر یا برای انجام آزمایش فنی وسیله نقلیه بدون انجام تشریفات شماره گذاری از راهنمایی و رانندگی پلاک ویژه دریافت نمایند. دستورالعمل مربـوط بـه مـدت اعتبـار و همچنـین نحـوه استفاده از پلاک ویژه و چگونگی ارائه اطلاعات مورد نیـاز از سـوی راهنمـایی و راننـدگی تعیـین و اعـلام می گردد.

ماده 18- راهنمایی و رانندگی می تواند پلاک ویژه تحویلی به سـازندگان یـا فروشـندگان وسـایل نقلیه را، به علت نداشتن نیاز به استفاده یا استفاده برخلاف مقررات پس بگیرد.

ماده 19- کلیه کارخانجات سازنده و مونتاژ خودرو و موتورسیکلت مکلفند تولیدات خود را پیش از عرضه به بازار و فروش به اشخاص، با نظارت و برابـر دسـتورالعمل اعلامـی راهنمـایی و راننـدگی شـماره گذاری نمایند.

ماده 20- هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیـه، متعـاملین یـا قـائم مقـام قـانونی آنهـا ابتـدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارائه مـی نماینـد تـا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها، نسبت به فـک پـلاک منصـوبه بـر روی خـودروی مـورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد.

سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیـروی انتظـامی یـا مراکـز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می گردد.

کارت خـودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تایید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی که بوسـیله پسـت سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می شـود، بـه خریـدار تحویـل مـی گـردد.

گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا 2 ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مـذکور متعـاملین یـا قائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محـل مخصـوص) بـه دفتـر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

تبصره- شرایط و نحوه احراز صلاحیت مراکز مجاز موضوع این فصـل و نحـوه نظـارت بـر آنهـا بـه موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد راهنمایی و رانندگی به تصویب وزیر کشور می رسد.

ماده 21- مالک وسیله نقلیه چنانچه قصد تغییر رنگ یا تعویض هر یـک از قطعـات اصـلی وسـیله نقلیه شامل موتور، شاسی و اتاق را داشته باشد باید پیشتر مجوز لازم را از واحد شماره گذاری راهنمایی و رانندگی دریافت نماید. تبصره- وسایل نقلیه عمومی باری و مسافری مشمول مقررات مربوط می باشند.

ماده 22- تعویض قطعات اصلی و همچنین تغییر رنگ وسایل نقلیه وارداتی پیش از شماره گذاری نیز منوط به دریافت مجوز کتبی از واحد های شماره گذاری می باشد.

ماده 23- در صورت سرقت، مفقود شدن و یا اگـر بـه هـر علتـی وسـیله نقلیـه ای مـورد تصـرف غیر قانونی قرار گیرد، مالک و یا نماینده قانونی وی مکلف است بلافاصله مراتـب را بـه نزدیکتـرین واحـد انتظامی اعلام نماید.

ماده 24- هرگاه پلاک به اشتباه بر روی وسیله نقلیه نصب شده باشد، راهنمایی و رانندگی موظف است پلاک مالک وسیله نقلیه را اخذ و پس از رفع اشتباه پلاک را بازگرداند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *