مهم ترین مفاهیم آیین نامه راهنمایی و رانندگی جدید

4/5 - (2 امتیاز)

یک سری از مهم ترین مفاهیم آیین نامه رانندگی که میتواند در قبولی شما در آزمون آیین نامه اصلی موثر باشد را در این قسمت آورده ایم. نمونه سوالات آیین نامه و تمامی سوالات آیین نامه اصلی مهم را بخوانید.

مهم ترین مفاهیم آیین نامه

مطالبی که در ادامه میخوانید بر اساس کتاب آیین نامه جدید راهنمایی و رانندگی است.

مهم ترین مفاهیم آیین نامه

۱- پلیس راه:

واحدهایی از راهنمایی و رانندگی نیـروی انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایـران کـه نظارت و کنترل بر اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در جاده های کشور دارند.

نمونه سوالات آیین نامه کمی از مفهوم پلیس راه یا پلیس مدرسه دیده شده است.

۲- پلیس مدرسه:

دانش آموز آموزش دیده ای که بـا لبـاس ویـژه و تجهیـزات تعیـین شـده از طرف مسئولین مدرسه برای عبور ایمن دانش آموزان از عرض سواره رو راه ها مامور می گردد.

۳- پیـــاده:

شخصــی غیر ســوار که بــدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیـر موتوری حرکت می نماید و یا مبادرت به جا به جایی کالسکه، چرخ دستی، جامه دان، سبدهای چـرخ دار و مانند آن می نماید.

مفاهیم پیاده و پیاده رو به شکل های مختلفی از آنها در سوالات آیین نامه اصلی دیده ایم.

۴- پیاده رو:

بخشی جدا شده از خیابان که در امتداد آن واقع شده و برای عبور و مرور پیادگان اختصاص یافته است.

۵- پیـــچ (قوس افقی):

انحراف مستقیم راه در سطح افق.

۶- ترافیک (شدآمد):

آمد و شد وسایل نقلیه و اشخاص و حیوانات در راه ها.

۷- تراموا (قطار خیابانی):

قطاری شهری است که به طـور معمـول در خطـوط ریلـی واقـع در سطح سواره رو وسایل نقلیه دیگر حرکت می نماید.

ما تابجال نمونه سوالات آیین نامه که درمورد تراموا یا قطار خیابانی باشد ندیده ایم.

۸- تقاطع:

محدوده ای است که در آن دو یا چند مسیر به صورت همسطح یا غیـر همسـطح بـا یکدیگر تلاقی می کنند.

مهم ترین سوالات آیین نامه اصلی برای تقاطع همان سوالات حق تقدم می باشد که باید به آن ها دقت کنید.

۹- توقف:

ایست وسیله نقلیه در زمان طولانی بدون حضور راننده.

۱۰- توقف سنج (پارکومتر):

دستگاهی است که با انداختن سکه یا پرداخت حق توقف، استفاده از کارت های اعتباری یا روش های دیگر، اجازه توقف را در زمان معین به خودرو می دهد.

۱۱- توقف ممنوع (پارکینگ ممنوع):

توقف وسیله نقلیه ممنوع است، جز بـرای سـوار و پیـاده کردن، مشروط به استقرار راننده در پشت فرمان.

۱۲- توقیف گواهی نامه رانندگی:

اخذ و ضبط گواهی نامـه راننـدگی و محـروم نمـودن موقـت دارنده از مزایای قانونی آن.

۱۳- جاده:

راه خارج از شهر برای عبور و مرور.

۱۴- جاده اصلی:

راهی است که در برخورد با راه دیگر به طور معمول عریض تر است و بـا نصـب علایم راهنمایی و رانندگی، اصلی تلقی می گردد.

۱۵- جاده خصوصی:

راهی که اشخاص یا موسسات برای کاربرد شخصی سـاخته انـد و اسـتفاده دیگران از آن منوط به اجازه مالک است.

۱۶- جاده فرعی:

راهی که از راه اصلی منشعب شده و یا به آن می پیوندد و به طور معمـول کـم عرض تر است و با نصب علایم راهنمایی و رانندگی، فرعی تلقی می شود.

مهم ترین سوالات آیین نامه اصلی درمورد جاده ها نیز همان نمونه سوالات آیین نامه که مربوط به سرعت مجاز در راه های مختلف است، می باشد.

۱۷- چراغ توقف (چراغ ترمز):

عبارت از چراغ هایی است که هنگام بـه کـار بـردن ترمـز پـایی برای کاهش سرعت یا توقف به کار می رود تا توجه لازم را به استفاده کنندگان از راه در پشت سر وسـیله نقلیه بدهد.

امید است که با خواندن کتاب آیین نامه رانندگی و نمونه سوالات آیین نامه و تمامی سوالات آیین نامه اصلی بتوانید با موفقیت در آزمون خود قبول شوید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *