نکات مهم درمورد شماره گذاری برگرفته از کتاب آیین نامه

3/5 - (1 امتیاز)

در این مطلب نکات مهم درمورد شماره گذاری برگرفته از کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی را با هم مرور کنیم. باید توجه داشته باشید که نمونه سوالات آیین نامه زیادی از بخش شماره گذاری دیده نشده است اما گاهی اوقات در سوالات آیین نامه دیده ایم که سوال هایی درمورد شماره گذاری نیز بوده است بنابراین حتی اگر آزمون آیین نامه اصلی ندارید صرفا برای کسب اطلاعات عمومی نیز مبحث شماره گذاری از فصل دوم کتاب آیین نامه رانندگی را مطالعه کنید چراکه حاوی اطلاعات بسیار مفیدی است که میتواند در آینده برای شما مفید باشد.

نکات مهم درمورد شماره گذاری برگرفته از کتاب آیین نامه

شماره گذاری فصل دوم کتاب آیین نامه رانندگی

ماده 2- هر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری و یدک متصل که در راه هـا حرکـت مـی کنـد و همچنین وسایل نقلیه موتوری ویژه کشاورزی، صنعتی و عمرانی بایـد دارای شـماره باشـند.

راننـدگی بـا وسایل نقلیه ای که شماره یا پلاک نداشته یا دارای شماره و یا پلاک غیر مجاز باشند، ممنوع اسـت، مگـر این که پیشتر مجوز حرکت از راهنمایی و رانندگی دریافت کرده و همراه داشته باشند.

ماموران راهنمـایی و رانندگی و پلیس راه از تردد خودروهای متخلف از این ماده، تا انجام شماره گذاری جلـوگیری بـه عمـل خواهند آورد.

تبصره 1- تا زمانی که انجام عملیات شماره گذاری وسایل نقلیه کشاورزی، صـنعتی و عمرانـی بـه طور کامل از سوی راهنمایی و رانندگی صورت نپذیرفته است و پس از آن، تـردد ایـن وسـایل بـر اسـاس دستورالعملی که به تایید وزارتخانه های کشور و راه و ترابری می رسد، انجام خواهد شد.

تبصره 2- خودروها و موتورسیکلت ها و دوچرخه های ساخت داخـل و وارداتـی از نظـر ایمنـی و کیفیت باید استانداردهای مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را دارا باشـند و بـه عـلاوه از نظر آلودگی های زیست محیطی، استانداردهای مصوب شورای عـالی حفاظـت محـیط زیسـت را رعایـت نموده باشند.

تبصره 3- تشخیص انواع وسایل نقلیه غیر موتوری که باید شـماره گـذاری شـوند بـا راهنمـایی و رانندگی است، مگر در مواردی که قانون خاصی وجود داشته باشد.

ماده 3- مالک وسیله نقلیه موضوع ماده قبل مکلف است خود و یا به وسیله نماینده قانونی خـود، با مراجعه به نزدیکترین واحد شماره گذاری یا مرکزی که به همـین منظـور تعیـین و اعـلام مـی گـردد، مدارک لازم را ارائه نماید.

واحد شماره گذاری پس از بررسی آنها، اقدام به تخصـیص پـلاک بـه شـخص و تحویل آن می نماید.

نصب پلاک با نظارت نماینده راهنمایی و رانندگی صورت می پذیرد. چگونگی انجـام شماره گذاری شامل مدارک مورد نیاز و خدمات پس از شماره گذاری و عوارض و مالیات مصـوب و ماننـد آنها در دستورالعمل مربوط از سوی راهنمایی و رانندگی مشخص و اعلام خواهد شد.

تبصره 1- انواع پلاک ها و ابعاد و رنگ های آنها برای وسایل نقلیـه مختلـف در دسـتورالعمل یـاد شده مشخص می گردد.

تبصره 2- هرگاه اشخاص دیگری در مالکیت وسیله نقلیه شریک بوده و یا نسبت به آن حق عینی داشته باشند، نام و نشانی دقیق آنان نیز باید در درخواست قید شود.

ماده 4- در موارد زیر راهنمایی و رانندگی از انجام عمل شماره گذاری خودداری می نماید:

الف- در صورتی که مفاد تبصره )2( ماده )2( رعایت نشده باشد و یا اصـالت وسـیله نقلیـه هنگـام بازدید به وسیله ماموران مربوط تایید نگردد. ب- چنانچه مشخصات وسیله نقلیه با آنچه در اسناد مربوط ذکر شده مطابقت نداشته باشد.

پ- اگر تخصیص شماره به نام مالک به دلایل قانونی ممنوع باشد.

ت- چنانچه وسیله نقلیه، علایم و تجهیزات پیش بینی شده در این آیین نامه را نداشته باشد.

ث- هرگاه حقوق دولتی و عوارضی که به طور قانونی به وسیله نقلیه تعلـق گرفتـه پرداخـت نشـده باشد.

ج- در صورت نداشتن برگ معاینه فنی به استثناء وسایل نقلیه ای که از تاریخ ساخت آنها دو سال سپری نشده است.

ماده 5- به هنگام نقل و انتقال مالکیت، اوراق شدن و یا از بین رفتن وسیله نقلیـه، پـلاک هـا در واحد شماره گـذاری یـا مراکـز مجـاز از روی وسـیله نقلیـه فـک و نـزد راهنمـایی و راننـدگی نگهـداری می شود.

تبصره- در صورت خرید خودرو، صاحب پلاک ها یا نماینده قانونی وی باید بـرای دریافـت مجـوز نصب پلاک بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره گذاری یا مراکز مجاز مراجعه نماید.

ماده 6- اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده پلاک، مکلف اند پس از گذشت حداکثر ده روز از زمـان تغییـر محـل اقامـت یـا فعالیـت، نشـانی و کـد پسـتی خـود را بـه طـور کتبـی بـه نزدیکتـرین واحـد شماره گذاری اعلام نمایند. مسئولیت های قانونی مربوط به اطـلاع نـدادن تغییـر محـل اقامـت یـا مرکـز فعالیت به عهده مالک یا نماینده قانونی وی خواهد بود.

ماده 7- در صورتی که وسیله نقلیه از سوی مراجع صلاحیت دار توقیف، تملیک، ضبط یا مصـادره شود، باید مراتب حداکثر ظرف 15روز از سوی مرجع مربوط و یا منتقل الیه یا نماینده قانونی وی به واحد شماره گذاری محل اعلام گردد.

ماده 8- چنانچه پلاک به نام شخص حقوقی باشد، مدیر مربوط مکلـف اسـت حـداکثر ظـرف 48 ساعت پس از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه ، مراتب را به نزدیکترین واحد شـماره گـذاری بـه طـور کتبی اعلام نماید.

ماده 9- در صورت فوت یا محجور شدن مالک وسیله نقلیه، بر حسب مورد، نماینده قانونی وراث با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت به دادگاه، و یا وصی و یا قیم مکلف است حداکثر ظـرف مـدت دو ماه از تاریخ فوت یا حجر به نزدیکترین واحد شماره گذاری برای اعلام استفاده کننده مجـاز از وسـیله ١٢ نقلیه مراجعه نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *