سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی 97

4.2/5 - (4 امتیاز)

سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی 97

سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی دارای دو بخش است قسمت اول نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی و بخش دوم که خود نیز به دو قسمت تقسیم می شود شامل

 1. سوالات آیین نامه اصلی
 2. سوالات فنی آیین نامه اصلی

است سایت مرسی تست مرجع اصلی نمونه سوالات آیین نامه است و شما می توانید با دانلود سوالات امتحانی رانندگی خود را برای آزمون ها آماده کنید.

سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی
سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

در ادامه به برخی از نمونه سوالات امتحان  رانندگی 97 می پردازیم تا با این نمونه سوالات بیش تر آشناشوید

سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی 97 بخش اول 

سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی بخش اول
سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی بخش اول

1-در کدام محل دور زدن ممنوع است؟

 1. در سربالایی ها
 2. در 150متری تونل ها
 3. در 150متری تقاطع ها
 4. همه موارد

 

گزینه 4 صحیح است

همه موارد


2- با سرعت مجاز در حال حرکت هستیم اتومبیلی به سرعت از پشت به ما نزدیک می شود و با دادن چراغ از ما راه میخواهد چه کار باید انجام دهیم؟

 1. سرعت را حفظ کنیم و مانع از سبقت وسیله مذکور شویم
 2. سرعت خود را کم کنید و بایستیم
 3. اجازه میدهیم اتومبیل از ما سبقت بگیرد
 4. هیچ کدام

 

پاسخ صحیح سوال 2 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

اجازه میدهیم اتومبیل از ما سبقت بگیرد


3- اگر اتومبیلی ناگهان از فرعی بیرون بیاید و جلوی ما ظاهر شود چه کار باید انجام دهیم؟

 1. باید با شتاب از کنار آن عبور کنیم
 2. باید بوق ممتد بزنیم
 3. باید چراغ داده و با سرعت از کنار او عبور کنیم
 4. باید از سرعت خود کاسته و توقف کنیم

 

پاسخ صحیح سوال 3 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 4 صحیح است

باید از سرعت خود کاسته و توقف کنیم


4- در یک خیابان یک طرفه در حال رانندگی هستیم و قصد داریم به راست بپیچیم کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

 1. باید در باند سمت چپ قرار بگیریم
 2. مهم نیست در چه باندی قرار بگیریم
 3. باید در باند سمت راست قرار بگیریم
 4. باید با سرعت خودمان را به باند سمت چپ برسانیم

 

پاسخ صحیح سوال 4 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

باید در باند سمت راست قرار بگیریم


5- چرا سبقت گرفتن از کامیون طویل خطرناک تر از سبقت گرفتن از یک اتومبیل معمولی است؟

 1. کامیون ها سرعت کمتری دارند
 2. میدان دید خوبی کامیون ها نسبت به سواریها ندارند
 3. کامیون ها نسبت به اتومبیل ها کشیده تر هستند و برای سبقت گرفتن از آنها به مسافت بیشتری نیاز است
 4. ممکن است کامیونها ناگهان از مسیر خود منحرف شود

 

پاسخ صحیح سوال 5 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

کامیون ها نسبت به اتومبیل ها کشیده تر هستند و برای سبقت گرفتن از آنها به مسافت بیشتری نیاز است


6- چرا باید قبل از اقدام به سبقت گرفتن از یک کامیون طویل فاصله را با آن حفظ کنیم؟

 1. زیرا در نقطه کور آن قرار نگیریم
 2. زیرا بتوانیم از موقعیت جلوی کامیون اطلع داشته باشیم
 3. زیرا سرعت کامیون ها کم است
 4. گزینه یک و دو

پاسخ صحیح سوال 6 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 4 صحیح است

گزینه یک و دو


7-  در یک جاده ای مرطوب با سرعت 60کیلومتر در ساعت در حال رانندگی هستیم فاصله مناسب ما با اتومبیل جلویی باید چند طول اتومبیل باشد؟

 1. 2طول اتومبیل
 2. 4طول اتومبیل
 3. 8طول اتومبیل
 4. 10طول اتومبیل

 

پاسخ صحیح سوال 7 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

8طول اتومبیل


8- در یک جاده ی برفی با سرعت 30کیلومتر در ساعت در حال رانندگی هستیم فاصله مناسب ما با اتومبیل جلویی باید چند طول اتومبیل باشد؟

 1. 3طول اتومبیل
 2. 6طول اتومبیل
 3. 9طول اتومبیل
 4. 12طول اتومبیل

 

پاسخ صحیح سوال 8 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

6طول اتومبیل


9-  کدامیک از موارد زیر در رابطه با وسایل نقلیه امدادی و انتظامی صحیح نمی باشد؟

 1. توقف در محل ممنوعه مجاز است
 2. تجاوز از سرعت مجاز ، مجاز است
 3. عبور از طرف چپ راه مجاز است
 4. ورود ممنوع و عبور ممنوع مجاز است

 

پاسخ صحیح سوال 9 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 4 صحیح است

ورود ممنوع و عبور ممنوع مجاز است


10- چگونه می توانیم مطمئن شویم که فاصله مناسب را با اتومبیل جلویی حفظ کرده ایم؟

 1. باید فاصله 1ثانیه ای را با اتومبیل جلویی داشته باشیم
 2. باید فاصله 2ثانیه ای را با اتومبیل جلویی داشته باشیم
 3. باید فاصله 3ثانیه ای را با اتومبیل جلویی داشته باشیم
 4. باید فاصله 4ثانیه ای را با اتومبیل جلویی داشته باشیم

 

پاسخ صحیح سوال 10 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

باید فاصله 2ثانیه ای را با اتومبیل جلویی داشته باشیم


11- مثلث خطر باید از چه فاصله ای قابل دیدن باشد؟

 1. 70متری
 2. 75متری
 3. 150متری
 4. 155متری

 

پاسخ صحیح سوال 11 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

150 متری


12- اگر در جاده هستیم باید مثلث خطر را در فاصله … متری بگذاریم و اگر در بزرگراه هستیم باید مثلث خطر را در
فاصله … متری بگذاریم .

 1. 155 – 75
 2. 150 – 70
 3. 70 – 150
 4. 75 – 155

 

پاسخ صحیح سوال 12 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

150 – 70


13- در صورت ترکیدن لستیک جلوی اتومبیل باید چه کار کنیم؟

 1. فرمان را محکم بگیریم و به آرامی توقف کنیم
 2. فرمان را رها کنیم
 3. ترمز دستی را بکشیم
 4. ترمز را رها کنیم

 

پاسخ صحیح سوال 13 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

فرمان را محکم بگیریم و به آرامی توقف کنیم


14- چه زمانی میتوانیم از نور بال استفاده نمایید؟

 1. هنگامی که تا بیش از 150متری ماشینی نباشد
 2. هنگامی که تا بیش از 70متری ماشینی نباشد
 3. هنگامی که تا بیش از 155متری ماشینی نباشد
 4. هنگامی که تا بیش از 75متری ماشینی نباشد

پاسخ صحیح سوال 14 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

هنگامی که تا بیش از 150متری ماشینی نباشد


 

15- در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی در وسط تقاطع چه کار باید انجام دهیم؟

 1. به راه خود ادامه دهیم و تقاطع را تخلیه کنیم
 2. با احتیاط و رعایت حق تقدم توقف کنیم
 3. در همان جا متوقف شویم
 4. با دنده عقب پشت خط عابر توقف کنیم

 

پاسخ صحیح سوال 15 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

به راه خود ادامه دهیم و تقاطع را تخلیه کنیم


 

 

پاسخ نامه سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی قسمت اول 

 • سوال اول گزینه 4 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 3 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 4 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 3 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 3 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 4 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 3 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه 2 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال دهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 3 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه 1 صحیح است

سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی 97 بخش دوم

سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی بخش دوم
سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی بخش دوم

1- در چه فاصله ای از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی ، پلیس و بیمارستان ها توقف ممنوع است؟

 1. 15متری
 2. 20متری
 3. 25متری
 4. 25متری

 

پاسخ صحیح سوال 1 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

15متری


2- در کدام یک از وضعیت های زیر باید فاصله دوثانیه ای با اتومبیل جلویی داشته باشیم؟

 1. هوا خوب و خشک باشد
 2. هوا مرطوب باشد
 3. هوا مه آلود باشد
 4. هوا برفی باشد

 

پاسخ صحیح سوال 2 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

هوا خوب و خشک باشد


3- در چه فاصله ای قبل و بعد از پیچ ها سبقت گرقتن ممنوع است؟

 1. 25متری
 2. 150متری
 3. 50متری
 4. 100متری

 

پاسخ صحیح سوال 3 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

50متری


4- حداقل از چه فاصله ای در بزرگراه ها باید راهنما زد؟

 1. 25متری
 2. 50متری
 3. 70متری
 4. 100متری

 

پاسخ صحیح سوال 4 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 4 صحیح است

100متری


5- خط ایست جز کدامیک از انواع خطوط زیر است؟

 1. هاشور
 2. زیگزاگ
 3. عرضی
 4. طولی

پاسخ صحیح سوال 5 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

عرضی


6- رنگ تابلوها در آزاد راهها … و در بزرگراه ها … می باشد .

 1. سبز – آبی
 2. آبی – سبز
 3. آبی – زرد
 4. زرد – آبی

 

پاسخ صحیح سوال 6 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 2 صحیح است

آبی – سبز


7- خطوط زیگزاگ به چه معناست؟

 1. وجود موانع در راه
 2. قبل از خط عابر پیاده است و به معنای عبور کردن ممنوع است
 3. قبل از خط عابر پیاده است به معنای عبور کردن و ایستادن ممنوع است
 4. قبل از خط عابر پیاده است به معنای ایستادن ممنوع است

 

پاسخ صحیح سوال 7 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

قبل از خط عابر پیاده است به معنای عبور کردن و ایستادن ممنوع است


8-خطوط هاشور به چه معنا می باشد؟

 1. قبل از خط عابر پیاده است و به معنای عبور ممنوع است
 2. قبل از خط عابر پیاده است و به معنای ایستادن ممنوع است
 3. به معنای وجود موانع در راه است
 4. به معنای پارکینگ اتومبیل است

 

پاسخ صحیح سوال 8 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 3 صحیح است

به معنای وجود موانع در راه است


9- متداولترین نوع پارک کدام است؟

 1. پارک دوبل
 2. پارک معمولی
 3. پارک در پارکینگ
 4. پارک در پیاده رو

 

پاسخ صحیح سوال 9 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 1 صحیح است

پارک دوبل


10- هنگام رانندگی از چه فاصله ای باید قادر باشیم پلک ماشین جلویی را بخوانیم؟

 1. 15متری
 2. 20متری
 3. 25متری
 4. 30متری

 

پاسخ صحیح سوال 10 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 2  صحیح است

20 متری


11 –  در صورت کشیدن یدک یا باری که از ماشین بیرون زده است چگونه باید رانندگان دیگر را متوجه این موضوع کرد؟

 1. با استفاده از پرچم قرمز رنگ انتهای یدک
 2. با استفاده از پرچم زرد رنگ انتهای یدک
 3. با استفاده از پرچم آبی رنگ انتهای یدک
 4. با استفاده از پرچم سفید رنگ به ابعاد 50سانتی متر مربع

 

پاسخ صحیح سوال 11 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 4  صحیح است

با استفاده از پرچم سفید رنگ به ابعاد 50سانتی متر مربع


12- در چند متری تقاطع ها نباید پارک کرد؟

 1. 10متری
 2. 15متری
 3. 20متری
 4. 25متری

 

پاسخ صحیح سوال12 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 2  صحیح است

15 متری


13- در خیابان یک طرفه باید در کدام سمت پارک کرد؟

 1. در سمت چپ
 2. در سمت راست
 3. در هر دو سمت میتوان پارک کرد
 4. در خیابان های یک طرفه نمیتوان پارک کرد

 

پاسخ صحیح سوال13 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 1  صحیح است

در سمت چپ


14- علامت دادن با چراغ بزرگ به چه منظور میباشد؟

 1. جهت اعلام حضور به دیگران
 2. جهت سلام کردن به دیگران
 3. جهت هشدار به دیگران
 4. همه موارد

 

پاسخ صحیح سوال14 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 1  صحیح است

جهت اعلام حضور به دیگران


15- در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی در وسط تقاطع چه کار باید انجام دهیم؟

 1. به راه خود ادامه دهیم و تقاطع را تخلیه کنیم
 2. با احتیاط و رعایت حق تقدم توقف کنیم
 3. در همان جا متوقف شویم
 4. با دنده عقب پشت خط عابر توقف کنیم

 

پاسخ صحیح سوال15 سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی

گزینه 1  صحیح است

به راه خود ادامه دهیم و تقاطع را تخلیه کنیم


 

 

 

پاسخ نامه سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی قسمت دوم 

 • سوال اول گزینه 1 صحیح است
 • سوال دوم گزینه 1 صحیح است
 • سوال سوم گزینه 3 صحیح است
 • سوال چهارم گزینه 4 صحیح است
 • سوال پنجم گزینه 3 صحیح است
 • سوال ششم گزینه 2 صحیح است
 • سوال هفتم گزینه 3 صحیح است
 • سوال هشتم گزینه 3 صحیح است
 • سوال نهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال دهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال یازدهم گزینه 4 صحیح است
 • سوال دوازدهم گزینه 2 صحیح است
 • سوال سیزدهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال چهاردهم گزینه 1 صحیح است
 • سوال پانزدهم  گزینه 1 صحیح است

ما تضمین می کنیم با دانلود نمونه سوالات آیین نامه و مطالعه آن تنها در 30 دقیقه می توانید نمره 30 را بگیرید.

توجه داشته باشید :

اگر آزمون مقدماتی آیین نامه را دارید بسته نقره ایی مطالعه کنید

اگر آزمون اصلی آیین نامه را دارید بسته طلایی را مطالعه کنید

اگر در مباحث فنی مشکل دارید بسته برنزی را دانلود نمایید

پیشنهاد ویژه : بسته کامل شامل بسته های طلایی ، نقره ایی و برنزی است با مطالعه این بسته می توانید در هر دو مرحله بدون خواندن کتاب نمره کامل را بگیرید .

مطالب مرتبط :

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *