تعاریف در آیین نامه رانندگی (ویژه آزمون آیین نامه)

Rate this post

در این مطلب مهم ترین اصلاحات آیین نامه رانندگی که سوالات آیین نامه اصلی زیادی از این مفاهیم دیده شده است را مورد بررسی قرار می دهیم. ما در هر بخضی از این مطلب به شما خواهیم گفت که این مفهوم چقدر مهم است و در نمونه سوالات آیین نامه مختلف چند بار از این مفهوم دیده شده است.

تعاریف در آیین نامه رانندگی

اصطلاحات مهم آیین نامه رانندگی به همراه نکات نمونه سوالات آیین نامه اصلی

مفهوم آزاد راه و مطالب پیرامون آزاد راه یکی از مهم ترین مفهوم هایی است که در سوالات آزمون آیین نامه اصلی بسیار دیده شده است.

آزادراه:

آزادراه به راهی گفته می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 3 متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور بوده و در تمـام طـول آزادراه از هم کاملاً مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله راه های فرعی که از زیر یـا بـالای آزادراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.

ما سوالات زیادی از مفهوم اعتبار برگ معاینه فنی در آزمون های آیین نامه و نمونه سوالات آیین نامه ندیده ایم اما بهتر است این مفهوم را یاد بگیرید.

اعتبار برگ معاینه فنی:

زمان درج شده در متن برگ معاینه فنی وسیله نقلیه است.

اوراق کردن وسیله نقلیه: عبارت است از جدا کـردن قطعـات اصـلی وسـیله نقلیـه، امحـای شماره های شناسایی (درمورد شاسی به صورت برش) و بریدن سقف یا ستون های اتاق و یا پرس اتاق آن و فک و اخذ پلاک ها و ابطال اسناد مربوط.

مفهوم بارکش نیز خیلی برای سوالات آیین نامه اصلی رایج نیست اما یادگیری آن ضرری ندارد.

بارکش:

هرنوع خودرویی که برای حمل بار ساخته شده است، و دارای انواع زیر است:

الف- کامیون:

وسیله نقلیه موتوری باری که قسمت بارگیر آن به صورت پیوسته به کشنده متصـل است. کامیون ها به طورکلی با وضعیت حداقل دو محور وجود داشته و ظرفیت حمل 6 تـن بـار و بیشـتر دارند.

الف-1- کامیون اتاق دار:

کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتـاق 1/5 متـر باشد.

الف-2- کامیون لبه دار:

کامیونی که حـداکثر ارتفـاع دیـواره مقـاوم اتـاق بـار آن از کـف اتـاق 80 سانتیمتر باشد.

الف-3- کامیون تیغه دار:

کامیونی که قسمت بار آن به وسیله تیغه ای طولی بـه دو نیمـه مسـاوی تقسیم شده باشد.

الف-4- کامیون کفی:

کامیونی که قسمت بار آن دیواره نداشته باشد.

الف-5- کامیون سقف دار (مسقف):

کامیونی کـه قسـمت بـار آن بـه صـورت محفظـه سرپوشـیده ساخته شده است.

الف-6- کامیون یخچال دار:

کامیون سقف داری که قسـمت بـار آن دارای تجهیـزات سـرد کننـده باشد.

الف-7- کامیون تانکر (باری مخزنی):

کامیونی که قسمت بار آن بـه صـورت مخـزن بسـته و بـرای حمل انواع مایعات ساخته شده است.

الف-8- کامیون بونکر:

کامیونی که قسمت بـار آن بـه صـورت مخـزن بسـته و بـرای حمـل انـواع جامدات شکل پذیر )فله( ساخته شده است.

الف-9- کامیون مخلوط کن (میکسر):

کامیونی که قسمت بار آن به صـورت مخـزن بسـته و دارای دستگاه مخلوط کن باشد.

الف-10- کامیون کمپرسی:

کامیون اتاق داری که تخلیه بار آن به وسیله دسـتگاه کمپـرس انجـام می شود.

برچسب معاینه فنی در برخی از نمونه سوالات دیده می شود.

12- برگ یا برچسب معاینه فنی:

گواهی انجام معاینه فنی که از سوی سـتادهای معاینـه فنـی خودرو یا مراکز فنی مجاز صادر و برگه به درخواست کننده تحویل و برچسب به سمت راست شیشه جلـو الصاق می گردد.

مفهوم بزرگراه و همین طور نمونه سوالاتی که پیرامون بزرگراه است به شدت مهم است. حتما سوالات آيین نامه اصلی زیادی از این بخش خواهید دید.

13- بزرگراه:

راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافیـک دو طـرف آن به وسیله موانع فیزیکی از هم جدا شده باشد و به طور معمـول دارای تقـاطع هـای غیـر همسـطح اسـت. بزرگراه می تواند تعداد معدودی تقاطع همسطح کنترل شده داشته باشد.

14- پلاک:

قطعه فلزی است با ابعاد، طرح و رنگ های زمینه مختلـف کـه شـماره روی آن حـک می شود و انواع آن عبارتند از: شخصی، دولتی، عمومی، سیاسی، سرویس، کنسولی، نظامی- انتظامی، تعمیری، گذر موقت، بین المللی، ترانزیت، کشاورزی – عمرانی و ویژه.

15- پلاک غیر مجاز:

پلاک های غیر مجاز عبارتند از: الف- پلاکی که به موجب آگهی قبلی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایـران، که از این پس در این آیین نامه به اختصار راهنمایی و رانندگی گفته می شود، باید تجدید گردد.

ب- پلاکی که در کشور خارجی روی وسیله نقلیه نصب شده و پس از ورود به ایران با وجود سپری شدن مدت اعتبار آن تعویض نشده باشد.

پ- پلاک بین المللی که برای مسافرت با اتومبیل به خارج از کشور از سوی راهنمـایی و راننـدگی صادر و به اتومبیل های پلاک داخلی داده می شود و استفاده از آن در کشور ممنوع است.

ت- پلاکی که اشخاص در ارقام و مشخصات اولیه آن تغییر ایجاد کننـد و یـا پـلاک وسـیله نقلیـه دیگری به یک وسیله نقلیه الصاق گردد و یا برای آن پلاک تقلبی به کار برده شود.

ث- پلاک دست ساز و دست نوشته ای که بدون مجوز راهنمایی و رانندگی به کار برده می شود.

ج- پلاک خودرویی که با اعلام مراجع صلاحیت دار فرسوده اعلام می شود.

امیدواریم با خواندن کامل کتاب آیین نامه و اصلاحات و تعاریف مهم آن و همین نمونه سوالات آیین نامه اصلی بتوانید در بار اول در آزمون آیین نامه اصلی قبول شوید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *